top of page

สำนักงาน CEO

เป็นผู้ชี้นำทิศทางให้แก่ ALPer ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

เป็นทีมผู้บริหารที่มุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่อทุกสถานการณ์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดพัฒนา อีกทั้งความเชื่อทั้งใจและกายว่าเราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ดังนั้นภารกิจของ CEO Office คือการนำ ALPer ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนตัวตนของเรา และมีความจำเป็นในโลกอนาคต

・การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

・การจัดการการลงทุน

・การพัฒนาในต่างประเทศ

・การพัฒนาธุรกิจใหม่

bottom of page