top of page

ทรัพยากรบุคคล

รวบรวม, เชื่อมต่อ, ผลักดัน และพัฒนาทีม ALPer ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่น่าจดจำ

ทีมทรัพยากรบุคคลได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมที่มีจิตใจเข้มแข็ง โดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างความรู้สึก, ความคิด และความมีเหตุผลไว้ได้อย่างพอเหมาะ ทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ ALPer ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารครั้งแรก จนถึงการเข้าร่วมบริษัท ALP อย่างเป็นทางการ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงเอาศักยภาพของทุกคนออกมาและส่งเสริมให้ ALPer เติบโตเป็นผู้นำที่เก่งกาจมากยิ่งขึ้น จนทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

・การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผู้นำ

・การสรรหาผู้มีความสามารถ

・การพัฒนาความสามารถ

・ประสบการณ์ของพนักงาน

bottom of page